BERTIL MALMBERG-SÄLLSKAPET

MÅL

Sällskapets uppgifter är enligt stadgarna att "i olika former främja intresset för studiet av Bertil Malmbergs författarskap, hans person och hans tidsmiljöer. Detta skall ske genom samvaro med föredrag och diskussioner om Bertil Malmberg och genom stimulans att läsa hans verk. Vidare vill vi befrämja vetenskaplig forskning om hans verk och person och främja utgivningen av Bertil Malmbergs såväl tryckta som otryckta arbeten".

Vi anser att Bertil Malmbergs diktning oförskyllt kommit i skymundan och att hans arbeten, trots deras betydande skönhet och värde, successivt kommit att helt eller delvis föras åt sidan. Vår målsättning är att arbeta för att Bertil Malmbergs diktning återförs till det literära diskussionens bord.

Vi önskar därför komma i kontakt med litterärt intresserade personer, forskare och studenter som har ägnat sig åt eller kommer att ägna sig åt diktaren Bertil Malmberg samt givetvis även personer som haft kontakt med honom och har minnen eller haft någon relation till honom.